CAD Family

 

 

Check Mail

 

History

Family Tree

 
 

 

 
 
 

 

KHOKHAR FAMILY TREE
                       
                       
                         
                         
                         
Qasim   Maryam   Eezan   Iftikhar       Khadijah   Sonya
                       
                         
                         
                         
Abdullah   Osman   Bisma   Imran   Ahmad   Madiha   Soha
                       
                         
                         
                         
Ibrahim   Osama   Jennah   Zara   Ali   Hamza    
h   h   h   h   h   h   h
Zafar Saleem   Khurshid Anwar   Ejaz Amin   Surriya Mian   Raheela Tariq   Jamil Bhatti   Ayesha Gohar
h   h   h   h   h   h   h
                  h    
                     
Ashraf, Arshad, Khalida, Abida, Nasreen, Aqeel, ??, ??, Any f Ahktar Ahmad     Ahmad Din Rashida Begum  
          h       h    
Asghar, Akhtar, Ashraf, Afzal, Akram, Anwar            
        h       h        
Amtal Aziz f Abdul Aziz   Addul Malik       Abdul Rehman   Abdul Majeed g Zaka Ullah
  h   h       h   h    
          h            
Azmat Ullah g Moazam Din g Noor Ahmad g Mohammad Yaquoob            
h                        
Thraj f Hayat f Mahmood f Noor Yasin f Arnjush f Kamal Din f Abdullah
                      h
Cahnoo g Rooka g Gahndi g Agoo g Abbass g Mohammad g Sulaiman
h                        
Gora f Bhert f Soortan f Sandar f Mandal f Kot f Sajra
                      h
                  Vikhra f Khokhar
                       
                       
                       
                  Update
                  Zafar A. Saleem
                  Saturday, July 30, 2005